Како да поправите доколку Mag порталот е блокиран

Како да ја поправите Блокираната адреса на порталот на Mag уредот ‘СЕРВЕР II и СЕРВИС I.

MAG уредите ги губат поставките за порталот по ажурирањето на уредот до најновата верзија на системскиот софтвер и тоа нема да им овозможи на корисниците да додадат адреси на портал на самиот уредот.
Значи, во случај на какво било блокирање од страна на infomir, можете да ги користите следниве методи за да ги одблокирате вашите MAG-уреди.

Во ова упатство, ние ќе ве научиме како да го деградирате системскиот софтвер на верзија што работи со IPTV портали или да инсталирате датотека  што ги враќа поставките за порталот и IPTV каналите преку USB-уред, ако вашиот уред е блокиран од infomir и вие повеќе не можате да гледате IPTV канали.

Важно известување: Мора да ја исклучите функцијата AUTO UPDATE за вашиот MAG уред. Функцијата за автоматско ажурирање мора да биде исклучена од поставките, во спротивно, тоа ќе предизвика проблеми.

Блокирани уреди од страна на infomir (MAG 250-254-256-322-324)

Ако вашиот уред е блокиран од infomir, можете да ги користите подолу датотеките со слики со подоцнежната слика за повторно да го вратите вашиот пристап до IPTV каналите.

Започнете со преземање на датотеката прикажани подолу врз основа според кој модел користите и копирајте ја во USB флеш-уред. Важна забелешка: Уверете се дека USB флеш-уредот е во исправна состојба и капацитетот на складирање да не е помал од 16 GB. Уреди преку infomir (MAG 250-254-256-322-324)

Во зависност од вашиот MAG модел преземете го соодветниот документ подолу.

Firmware Download ‘Server 2

Mag250

Mag254

Mag256

Mag322

Mag324

Mag349

Mag351

Firmware Download ‘SERVER I‘
MAG250 https://cdn-static.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/infomir/noblock/mag250-noblock.zip
MAG254 https://cdn-static.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/infomir/noblock/mag254-noblock.zip
MAG256 https://cdn-static.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/infomir/noblock/mag256-noblock.zip
MAG322 https://cdn-static.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/infomir/noblock/mag322-noblock.zip
MAG324 https://cdn-static.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/infomir/noblock/mag324-noblock.zip

USB уредот мора да ги содржи следниве услови:

 1. Мора да биде форматiран во FAT32.
 2. Ако има повеќе од една партиција на USB уредот, треба да ја користите првата.

* Обрнете внимание на тоа дека мора да ја исклучите функцијата AUTO UPDATE за вашиот MAG уред

Како да ја инсталирате датотеката со noblock image file

За MAG250-254:

На PC (подготовки за USB уредот)

 • Симнете го imageupdate документот преку еден од линковите поготе прикажани.
 • Копирајте го imageupdate документот на USB уредот креирајки фодлер mag<model>На пример, морате да креирате фолдер внатре во вашиот USB уред и да го именувате истиот mag250 и потоа да го копирате “imagefile” внатре во самиот фолдер

Белешка: Не исклучувајте го STB и исклучете го USB уредот до крајот на ажурирањето.
Не користете големи букви за именување на папките или датотеките.

На MAG

 1. Поврзете го спремениот USB уред на STB сокетот.
 2. Отворете System settings ⇒ Software update.
 3. In the window Software update set Update method = USB. You can see two new options:
  • Disk – името на USB-драјвот
  • Path –Патека за ажурирање на фајловите на USB-драјвот
 4. Одберете Verify (OK) за да бидете сигурни дека STB го детектира imageupdate документот.
 5. Ако датотеката е откриена и не може да се прочита, ќе видите Software Update прозорец.
 6. Во Software Update прозорецот можете да ги видите описите на верзиите на софтверот: Моментална верзија (функционална во STB) и Нова врзија (достапна на USB драјвот).
 7. За да започнете со ажурирање кликнете Update (F1) во the Software Update прозорецот.
 8. Почекајте додека не заврши ажурирањето. Статусот на ажурирањето на софтверот се прикажува со лентата за напредок и коментари.
 9. Откако ќе се стартува софтверот, STB ќе се рестартира автоматски.

За MAG256:

На компјутер (подготовки за USB-драјвот)

 • Симнете го imageupdate документот од објавените линкови погоре.
 • Ставете го imageupdate документот на USB-драјв директориум mag<model>На пример, морате да креирате фолдер внатре во самиот стик и да го крстите mag256 и потоа копирајте го “imagefile” внатре во ново креираниот фолдер.

Забелешка: Не го исклучувајте STB и исто така не го вадете USB драјвот се до завршување на процесот на ажурирање.
Не користете големи букви за именување ба фолдерите или за имиџ документите.

На MAG

 1. Приклулете го подготвеното USB во STB слотот.
 2. Отворете System settings ⇒ Software update.
 3. Во Software update прозорецот подесете Update method = USB. Ќе видите две нови опции:
  1. Disk – име на самото USB.
  2. Path – Патека  до документите за ажурирање на самото USB.
 4. Одберете Verify (OK) за да бидете сигурни дека STB го има детектирано imageupdate документот.
 5. Ако датотеката е откриена и успешно може да се прочита, ќе видите Software Update прозорец.
 6. Во Software Update прозорецот се описи на верзиите на софтверот: Моменталната верзија (фукнкционална на STB) и новата верзија (достапна на самото USB).
 7. To begin the update click Update (F1) in the Software Update window.
 8. Wait until the update process is complete. The status of the software update is displayed by progress bar and comments.
 9. When the software is updated the STB will automatically reboot.

For MAG322-324:

On PC (preparation for the USB-drive)

 • Download imageupdate file from the above links.
 • Put imageupdate file in the USB-drive directory mag<model>For example, you must create a folder inside the root of your USB flash drive and name it mag322 or mag324 and then copy the “imagefile” inside that folder.

Note: Do not turn off STB and plug off USB drive until the end of the update.
Do not use the upper letter case for naming the folders or image files.

On MAG

1. Connect prepared USB-drive to STB. You can use any USB connector of STB: both rear or front.
2. Open Settings⇒ System settings ⇒ Software update.
3. In Software update window set Update method = USB. You can see two new options:

 • Disk – name of USB-drive
 • Path – Path to update file on the USB-drive

4. Select Verify (OK) to make sure that STB can detect imageupdate file.
5. If the file is detected and readable successfully you’ll see Software Update window.
10. Select subsequent operation after comparing Current and New versions:

 • To start update push Update (F1).

11. Wait until the update process is complete. After completing the update, the STB automatically reboots.
Note. Do not turn off STB and plug off USB drive until the end of the update.

There you have it. The above examples are for the devices that no longer have access to IPTV channels and you can use the mentioned ways to restore access to IPTV channels. If your device was not listed in the article up to now, you can skip the no block update and simply downgrade your device to the factory image and still bypass the blockage by infomir. In the above tutorial, we will show you how to do it.

MAG250-254
On PC (preparation for the USB-drive)

 • Download imageupdate file from the above links.
 • Put imageupdate file in the USB-drive directory mag<model>For example, you must create a folder inside the root of your USB flash drive and name it based on the DEVICE MODEL which can be mag250 or mag250 and then copy the “imagefile” inside that folder.

Note: Do not turn off STB and plug off USB drive until the end of the update.
Do not use the upper letter case for naming the folders or image files.

On MAG

 1. Connect prepared USB-drive to STB socket.
 2. Open System settings ⇒ Software update.
 3. In the window Software update set Update method = USB. You can see two new options:
  • Disk – name of USB-drive
  • Path – Path to update file on the USB-drive
 4. Select Verify (OK) to make sure that the STB detects imageupdate file.
 5. If the file has been detected and can be read you’ll see Software Update window.
 6. In Software Update window you can see descriptions of the software versions: the Current version (operating in STB) and New version (available on the USB drive).
 7. To begin to update click Update (F1) in the Software Update window.
 8. Wait until the update is complete. Status of the software update is displayed by progress bar and comments.
 9. After software loads, STB will automatically reboot.

MAG256
On PC (preparation for the USB-drive)

 • Download imageupdate file from the above links.
 • Put imageupdate file in the USB-drive directory mag<model>For example, you must create a folder inside the root of your USB flash drive and name it mag256 and then copy the “imagefile” inside that folder.

Note: Do not turn off STB and plug off USB drive until the end of the update.
Do not use the upper letter case for naming the folders or image files.

On MAG

 1. Insert the prepared USB drive in STB slot.
 2. Open System settings ⇒ Software update.
 3. In the Software update window set Update method = USB. You can see two new options:
  1. Disk – name of USB-drive;
  2. Path – Path to update file on the USB-drive.
 4. Select Verify (OK) to make sure that the STB has detected the imageupdate file.
 5. If the file is detected and readable successfully you’ll see Software Update window.
 6. In the Software Update window are descriptions of the software versions: the Current version (operating in STB) and New version (available on the USB drive).
 7. To begin the update click Update (F1) in the Software Update window.
 8. Wait until the update process is complete. The status of the software update is displayed by progress bar and comments.
 9. When the software is updated the STB will automatically reboot.

MAG322-324-349-351
On PC (preparation for the USB-drive)

 • Симнете го imageupdate документот од линковите дадени погоре.
 • Put imageupdate file in the USB-drive directory mag<model>For example, you must create a folder inside the root of your USB flash drive and name it based on your DEVICE MODEL such as mag322 or mag324 etc and then copy the “imagefile” inside that folder.

Чекор 1: Bringing up the System Recovery Utility menu

За да го направите тоа:

 1. Исклучете (исклучете го напојувањето) на STB.
 2. Притиснете и држете го Menu копчето на далечинското (треба да биде насочено директно спрема STB).
 3. Се уште држете го копчето Menu button power the STB on (plug in the power supply).
 4. Почекајте (~10 секунди) System Recovery Utility menu.
 5. Ослободете го Menu копчето.

Чекор 2: Следете ја патеката подолу :
Одберете Upgrade tools ⇒ Upgrade Software ⇒ Using USB ⇒ Yes.

.

Почекајте додека не заврши процесот. По завршувањето на процесот на ажурирање, STB ќе се рестартира автоматски.

Note: Не го исклучувајте STB и не го отстранувајте USB се до завршувањето на процесот на ажурирање.
Не користете големи букви за именување на папките или имиџ датотеките.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *